Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HUẾ 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

Số :   276 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày  31     tháng    12   năm 2020

           

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2021.

 

                                     

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân"; UBND thành phố thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2021 tại Trụ sở Tiếp Công dân thành phố - số 01đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế (đính kèm lịch tiếp công dân).

UBND thành phố Huế yêu cầu:

1. Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố; Chủ tịch UBND 27 phường thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố về công tác tiếp công dân.

2. Thanh tra, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Ban Tiếp công dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cử lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo tại các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố (nếu vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản cho Chủ tich UBND thành phố tại buổi tiếp công dân theo lịch phân công).

3. Chủ tịch UBND 27 phường, các cơ quan, ban ngành thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố để cán bộ và nhân dân được biết.

4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch UBND thành phố và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thành phố tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất Chủ tịch UBND thành phố không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh;

- TVTU, TTHĐND TP;                                   

- UBMTTQVN TP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Ban Tiếp công dân TP (để niêm yết);

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND 27 phường trực thuộc TP;

- Trung tâm VH-TT và TT TP (để thông báo);

- Cổng thông tin điện tử TP (để đăng tải);

- VP: LĐ & các CV;

- Lưu: VT (B82).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải Minh

 

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HUẾ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.

     (Ban hành kèm theo Thông báo số  276   /TB-UBND ngày  31    /   12  /2020)

 

 
 

 

 

 

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

Tháng 01

Thứ Hai

Ngày 11/01/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 25/01/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Tháng 02

Thứ Hai

Ngày 08/02/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 22/02/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Tháng 3

Thứ Hai

Ngày 08/3/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 22/3/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Tháng 4

Thứ Hai

Ngày 05/4/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 26/4/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Tháng 5

Thứ Hai

Ngày 10/5/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 24/5/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Tháng 6

Thứ Hai

Ngày 12/6/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

Thứ Hai

Ngày 26/6/2021

Đ/c Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND TP

 

 

                                                                UBND THÀNH PHỐ HUẾ

 

Tập tin đính kèm:
VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 56.216
Truy câp hiện tại 4